Tiedote liittokokouksesta 5.12.2021


                      Eurajoen Eläkkeensaajat ry                                                            5.12.2021

Tiedotusvälineille

 Tiedote

Marraskuussa pidetyssä Eläkkeensaajien liittokokouksessa valittiin liiton puheenjohtajaksi kunnallisneuvos Simo Paassilta. Uuteen liittohallitukseen tuli valituksi Satakunnasta Eurajoen Eläkkeensaajien puheenjohtaja Tuulikki Pajunen. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on Suomen tunnetuin eläkeläisjärjestö. Liitolla on noin 70 000 jäsentä.

Liittokokous hyväksyi kokouksessaan lisäksi teesit aluevaaleihin.

Hyvinvointialueella on turvattava kohtuuhintaiset, hyvät ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Digitalisaation edistäminen ei saa johtaa kansalaisten syrjimiseen. Kaikissa olosuhteissa on turvattava palvelut myös niille, joilla ei ole valmiuksia tai mahdollisuuksia verkkopalvelujen käyttöön. Hyvinvointialueilla on kaikissa toiminnoissa huomioitava, että digitalisaatio ei vielä tavoita kaikkia.

Palveluohjaus turvattava

EKL edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisten asiakas- ja palveluohjaajien saatavuuden turvaamista, ikääntyneiden palvelutarpeisiin vastaamista ja seurannan turvaamista. Henkilökohtainen palvelusuunnitelma tulee laatia ja sitä tulee päivittää asiakkaan tilanteen muuttuessa. Palvelusuunnitelmista tulee tehdä sitovia.

Asiakasmaksut eivät saa estää palvelujen saamista

Hyvinvointialueilla on mahdollisuus päättää lakisääteisten asiakasmaksujen ylärajoja halvempien maksujen perimisestä. Tätä mahdollisuutta asiakasmaksujen kohtuullistamiseen tai perimättä jättämiseen tulee alueilla myös käyttää.

Sote-keskuskäynnit maksuttomiksi

 EKL vaatii sote-keskusmaksuista luopumista koko maassa. Asiakasmaksuista saatava rahoitusosuus on varsin pieni suhteessa maksujen perinnästä aiheutuviin hallinnollisiin kuluihin.

Ikääntyneelle turvallinen kotihoito sekä palveluasumisen ja laitoshoidon mahdollisuus tarvittaessa

Kotihoidon palveluiden turvin tulee taata ikääntyneelle hänen yksilöllistä tarvettaan vastaavat, riittävät ja laadukkaat palvelut sekä ihmisarvoinen ja mielekäs arki. Mikäli ikääntynyt ei selviydy kotihoidon palveluiden turvin, tulee hoito arvioida viivytyksettä. Ympärivuorokautisen palveluasumisen ja laitoshoidon mahdollisuus tulee turvata niitä tarvitseville.

Hyvinvointialueille toimivat ja edustavat vanhusneuvostot

Alueiden vanhusneuvostot tulee saada edustaviksi sekä aidosti vaikuttaviksi ja osallisiksi.

Vanhusneuvostolla on oltava todellista vaikutusvaltaa. Sen on voitava vaikuttaa ikääntyneen väestön kannalta keskeisissä asioissa suunnittelusta seurantaan. Vanhusneuvostolla tulee olla puhe- ja läsnäolo-oikeus aluevaltuustoissa. Ikääntyneitä tulee kuulla aidosti ja yhdenvertaisesti.

Vanhusasiamies jokaiselle hyvinvointialueelle

EKL vaatii vanhusasiamiehen viran perustamista jokaiselle hyvinvointialueelle. Vanhusasiamiesten tehtävänä on alueen ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden sekä palvelujen saatavuuden seuranta ja laadun valvonta. Lisäksi vanhusasiamies vastaa ikääntyneen väestön neuvonnasta ja palvelujen hakemisen ohjauksesta sekä vuosittaisesta raportoinnista.

Hyvinvointialueiden ja kuntien tulee toimia yhteistyössä

Palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kunnille jää edelleen kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä. Hyvinvointialueiden ja kuntien tulee toimia hyvässä yhteistyössä, jotta kaikkien Suomessa asuvien hyvinvointia edistetään monipuolisesti ja tehokkaasti. Hyvinvointi ei ole vain sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, se on myös terveitä elintapoja, liikuntaa ja yhteisöllisyyttä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön toimivia käytäntöjä tulee edistää ja vakiinnuttaa koko maassa.

Asuminen ja joukkoliikenne ikääntyneen turvana

Asumisen hintatason hillitsemiseksi kaavoituksessa on oltava korkeat tavoitteet asuntorakentamisen määristä. Hyvinvointialueen on tuettava edullista ja esteetöntä asuntotuotantoa sekä monimuotoisia asumisratkaisuja ikääntyneille. Asuntotuotannon osalta yhteistyö kuntien kanssa on tärkeää. Alueilla on edistettävä kattavaa ja esteetöntä joukkoliikennettä myös harvaanasutuilla seuduilla.

Eläkkeensaajien tekemälle työlle sille kuuluva arvo

Hyvinvointialueen on kaikissa toiminnoissaan ja niiden kehittämisessä huomioitava ikääntyneen väestönsä aito mahdollisuus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi.

 Lisätietoja:

Tuulikki Pajunen

Eurajoen Eläkkeensaajat ry sekä EKL:n Satakunnan piirin

puheenjohtaja

gsm. 0500 326 355